IVEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB (Zlín)

Statutární město Zlín nabízí ve Zlíně volnou pracovní pozici "IVEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB". Nástupní mzda je 23 270–34 970 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
IVEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB
Obor(y):
Doprava , Management
Obec:
Zlín
Mzda:
23 270–34 970 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín 1

+420 577 630 728

Další informace o volném místu

Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
dosáhl věku 18 let,
je způsobilý k právním úkonům,
je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.
není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.
Požadavky zaměstnavatele:
VŠ, magisterský stupeň,
praxe v řídící funkci min. 2 roky,
orientace v tvorbě koncepčních územních a strategických dokumentů městského dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy, popř. i územního plánování,
uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, příp. CAD),
řidičský průkaz skupiny "B", aktivní řidič.
Klíčové pracovní činnosti:
podílí se na zpracování odvětvových (dopravních) rozvojových dokumentů města včetně dokumentů v oblasti organizace, řízení a regulace dopravy dlouhodobého a střednědobého charakteru a sleduje vývoj a stav plnění závěrů vyplývajících z těchto dokumentů,
vede dokumentaci k rozhodujícím investičním akcím v oblasti dopravní infrastruktury v součinnosti s orgány Zlínského kraje, orgány Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic Zlínského kraje, s oddělením prostorového plánování MMZ, Odborem realizace investičních akcí MMZ a obecným a speciálním stavebním úřadem,
vyjadřuje se k připravovaným stavbám z hlediska dopravních koncepcí a odvětvových územně plánovacích podkladů a z hlediska koordinace a souladu se schválenou koncepcí rozvoje dopravních systémů.
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
datum a podpis uchazeče,
adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce:
- poštou na adresu: Statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, vedoucí OdKaRDS" a uvedeno j

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. David Neulinger
+420 577 630 728
davidneulinger@zlin.eu

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 9.2.2019

TOPlist